Linux/x86 - (eax != 0 and edx == 0) + exit() Shellcode (4 bytes)

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1055537 漏洞类型
发布时间 2006-01-21 更新时间 2006-01-21
CVE编号 N/A CNNVD-ID N/A
漏洞平台 Linux_x86 CVSS评分 N/A
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/13396
|漏洞详情
漏洞细节尚未披露
|漏洞EXP
/*
 * (linux/x86) quick (yet conditional, eax != 0 and edx == 0) exit - 4 bytes
 * - izik <izik@tty64.org>
 */

char shellcode[] = 

	"\xf7\xf0"       // div %eax 
	"\xcd\x80";       // int $0x80

int main(int argc, char **argv) {
	int *ret;
	ret = (int *)&ret + 2;
	(*ret) = (int) shellcode;
}

// milw0rm.com [2006-01-21]