Apache VCL 安全漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1682849 漏洞类型 输入验证错误
发布时间 2019-07-29 更新时间 2019-08-09
CVE编号 CVE-2018-11773 CNNVD-ID CNNVD-201907-1471
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-201907-1471
|漏洞详情
Apache VCL是美国阿帕奇(Apache)软件基金会的一套开源的云计算平台。 Apache VCL 2.1版本至2.5版本中存在安全漏洞,该漏洞源于程序没有正确验证表单输入。目前尚无此漏洞的相关信息,请随时关注CNNVD或厂商公告。
|参考资料

来源:lists.apache.org

链接:https://lists.apache.org/thread.html/db71c4edc21ecb834cf20e3ee23ffac5d37f32e7eb67257a413bf878@%3Cdev.vcl.apache.org%3E


来源:lists.apache.org

链接:https://lists.apache.org/thread.html/8f3284afbcb4b87ed107dac98603020c23a379c687858b41da763147@%3Cannounce.apache.org%3E


来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-11773