Apache VCL SQL注入漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1682850 漏洞类型 SQL注入
发布时间 2019-07-29 更新时间 2019-08-09
CVE编号 CVE-2018-11772 CNNVD-ID CNNVD-201907-1470
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-201907-1470
|漏洞详情
Apache VCL是美国阿帕奇(Apache)软件基金会的一套开源的云计算平台。 Apache VCL 2.1版本至2.5版本中存在SQL注入漏洞。该漏洞源于基于数据库的应用缺少对外部输入SQL语句的验证。攻击者可利用该漏洞执行非法SQL命令。
|参考资料

来源:lists.apache.org

链接:https://lists.apache.org/thread.html/ffde9f87d0730ba6d4e1242eda56c1f1d6d0802ee4eda36fc1be3aaa@%3Cannounce.apache.org%3E


来源:lists.apache.org

链接:https://lists.apache.org/thread.html/a468c473b4c418307b9866fe4c613630a2efc46bed53438b6af1f55c@%3Cdev.vcl.apache.org%3E


来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-11772