serialize-to-js 跨站脚本漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 1854079 漏洞类型 跨站脚本
发布时间 2019-12-06 更新时间 2019-12-10
CVE编号 CVE-2019-16772 CNNVD-ID CNNVD-201912-282
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-201912-282
|漏洞详情
serialize-to-js是一款能够将对象序列化为字符串的软件包。 serialize-to-js(NPM)3.0.1之前版本中存在跨站脚本漏洞。该漏洞源于WEB应用缺少对客户端数据的正确验证。攻击者可利用该漏洞执行客户端代码。
|参考资料

来源:MISC

链接:https://github.com/commenthol/serialize-to-js/commit/181d7d583ae5293cd47cc99b14ad13352875f3e3


来源:CONFIRM

链接:https://github.com/commenthol/serialize-to-js/security/advisories/GHSA-3fjq-93xj-3f3f


来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16772