ELECOM 多款产品安全漏洞

QQ空间 新浪微博 微信 QQ facebook twitter
漏洞ID 2503079 漏洞类型 其他
发布时间 2021-07-06 更新时间 2021-07-09
CVE编号 CVE-2021-20738 CNNVD-ID CNNVD-202107-279
漏洞平台 N/A CVSS评分 N/A
|漏洞来源
http://www.cnnvd.org.cn/web/xxk/ldxqById.tag?CNNVD=CNNVD-202107-279
|漏洞详情
Elecom ELECOM WRC和ELECOM WRH都是日本Elecom公司的一款适用于家庭的网络摄像机。 ELECOM 多款产品存在安全漏洞,未经认证的网络邻接攻击者可利用该漏洞通过未指定的向量获取敏感信息。以下产品及版本受到影响:WRC-1167FS-W、WRC-1167FS-B和WRC-1167FSA。
|参考资料

来源:MISC

链接:https://jvn.jp/en/vu/JVNVU94260088/index.html


来源:MISC

链接:https://www.elecom.co.jp/news/security/20210706-01/


来源:jvndb.jvn.jp

链接:https://jvndb.jvn.jp/en/contents/2021/JVNDB-2021-001977.html


来源:nvd.nist.gov

链接:https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20738